Komenda cd do poruszania się po katalogach w Linux

Przy pomocy komendy cd, w konsoli (terminalu) systemu Linux możemy bardzo szybko przemieszczać się po strukturze katalogów. Jest to bardzo ważna czynność, gdyż pliki z danymi zasadniczo są posegregowane w strukturze katalogów.

$ cd # zmienia aktualny katalog (skrót pochodzi od ang. change directory)
$ cd dir_name # zmienia aktualny katalog na 'dir_name'
$ cd dir1/dir2/dir3 # wchodzi do katalogu 'dir3', który jest w katalogu 'dir2', który jest w 'dir1'
$ cd # z dowolnego miejsca, zmienia katalog na domowy
$ cd .. # przechodzi do katalogu o jeden wyższego w drzewie katalogów niż obecny
$ cd /home/dir # z dowolnego miejsca, przechodzi do katalogu zaczynając od początku drzewa: /
$ cd - # przechodzi do poprzedniego katalogu

About the author